Dit privacy beleid heeft als doel u transparant mee te delen welke persoonsgegevens wij gebruiken en waarom dit noodzakelijk is.

Transparantie als basis

De Algemene Centrale voert een strikt beleid met betrekking tot gegevensbescherming. De vakorganisatie neemt uw privéleven heel ernstig en verwerkt uw persoonlijke informatie met zorg.  Dit beleid geldt voor de Algemene Centrale en al onze vakbondsactiviteiten.

Dit beleid wordt gevoerd overeenkomstig de nieuwe Europese GDPR-wetgeving over de verwerking en de bescherming van de persoonsgegevens, die op alle door de Algemene Centrale ingewonnen persoonsgegevens wordt toegepast.

ACCG respecteert het privéleven van haar leden en andere betrokkenen en waakt erover dat de persoonsgegevens op een vertrouwelijke wijze worden verwerkt.

We zijn transparant over welke gegevens we verzamelen en waarom. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen dat ook in de toekomst niet doen. Hieronder verneemt u welke informatie we desgewenst verzamelen en hoe we daarmee omgaan.

Misschien bent u geen lid en bent u bijvoorbeeld sollicitant of geïnteresseerde. Ook in dit geval geniet u eenzelfde niveau van passende beveiliging van uw persoonsgegevens.

De Algemene Centrale van het ABVV wilt u de beste dienstverlening aanbieden, om dit te bekomen verwerken wij uw persoonsgegevens. 

Als basisprincipe geldt steeds dat elke verwerking rechtmatig is. Dit wil zeggen dat uw persoonsgegevens verwerkt worden op een van volgende gronden (al dan niet gecombineerd)

 • Het nakomen van onze wettelijke verplichtingen,
 • Onze contractuele band,
 • Ons gerechtvaardigd belang, of
 • uw toestemming

Welke gegevens hebben wij over u?

Hierbij vindt u een opsomming van de mogelijk gebruikte persoonsgegevens die wij verwerken.

 • Lidmaatschapsstatus,
 • Achternaam, Voornaam, Geboortedatum, Geboorteplaats, Geslacht, Nationaliteit, Woonplaats (Adres, Postcode, Plaats),
 • E-mailadres, Vaste telefoonnummer, Mobiele telefoonnummer, Rijksregisternummer, IP-adressen, Cookie-gerelateerde informatie,
 • Btw-nummer, Ondernemingsnummer, Bedrijfsnaam, Bankrekening, IBAN-rekeningnummer, SWIFT-verwijzingen, SEPA-verwijzingen,
 • Sociale Media Profiel gerelateerde informatie, Foto, Sociale media “posts” en commentaren,
 • Financiële informatie, Verzekering gerelateerde informatie, Debiteur-informatie, Crediteur-informatie, Mandaatinformatie
 • Gezinssamenstelling, Burgerlijke staat, Verblijfplaats,

Welke verwerkingen doen we met uw persoonsgegevens?

Afhankelijk van het doel van de verwerking kan het gaan om de volgende handelingen: verzamelen, vastleggen, invoeren, opslaan, converteren, opmaken, afdrukken, ordenen, bewaren, uitwerken, wijzigen, downloaden/uploaden, gebruiken, bezorgen, doorsturen, verspreiden, ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beschermen, vernietigen, manueel verwerken, machinaal verwerken, opnemen in drukwerk, verwerken in poststukken, opsturen, andere, …

Welke doeleinden dienen deze verwerkingen?

 • Correct lidmaatschapsbeheer in de ruime zin,
 • Beheer en uitvoeren van betalingen zoals premies,
 • Het u opsturen van nieuwsbrieven, nieuws-feeds, informatie, ongeacht het formaat,
 • Gegevensonderzoek en statistische doeleinden in de brede zin,
 • Het aanbieden van downloadbare documenten, en een optimaal gebruiksgemak van onze websites garanderen wanneer u deze bezoekt,
 • Individuele dienstverlening, 
 • Een juiste en unieke identificatie inzake gegevensuitwisseling. Specifiek ook betreffende uitwisselingen met overheden, waar geen andere identificatiemogelijkheid wordt geboden dan het gebruik van het rijksregisternummer.
 • Het aanbieden en u laten deelnemen aan vorming in de brede zin,
 • Syndicale militantenwerking in de brede zin,
 • Inspectie en preventie op de werkvloer,
 • Boekhouding (berekening premies),

Hoelang houden wij uw persoonsgegevens bij?

Hoelang wij uw gegevens bijhouden kan afhangen van het type persoonsgegevens en de verwerking. Steeds is de duurtijd gebaseerd op één of meerdere van onderstaande elementen.

 • De wettelijke verplichtingen die wij moeten nakomen,
 • De duurtijd van uw lidmaatschap
 • De nazorg die wij voor u wensen te kunnen verzekeren, ook al bent u geen lid meer
 • Het u eenvoudig maken als u na een onderbreking toch opnieuw wenst aan te sluiten
 • Uw recht om gegevens te laten wissen
 • Het feit dat we niets langer bijhouden dan wat strikt nodig is, zowel qua duurtijd als qua hoeveelheid gegevens.

Concreet zijn de bewaartermijnen:

 • Uw lidmaatschap: 5 jaar na melding einde lidmaatschap en 10 jaar na laatste SEPA-betaling;
 • Uw syndicale premies: maximaal 10 jaar, tenzij langer is bepaald door de toezichthoudende instantie;
 • Uw juridische dossiers: 5 jaar na het verlopen van de verjaringstermijn van het dossier
 • Uw boekhoudkundige documenten waarin uw persoonsgegevens mogelijks voorkomen: maximaal 10 jaar na afsluiting boekjaar

Worden uw gegevens gedeeld?

Uw persoonsgegevens worden mogelijks verwerkt door onderaannemers (verwerkers) die wij met de hoogste zorg hebben uitgekozen. Een verwerker is een externe organisatie aan wie wij de instructie hebben gegeven om uw gegevens te verwerken. Met deze onderaannemers hebben wij sluitende overeenkomst afgesloten die beantwoorden aan de wettelijke voorschriften en de beste praktijken ter zake.

Daarnaast is het ook mogelijk dat de informatie gedeeld wordt met andere partijen die ook optreden als verantwoordelijke voor de verwerking.

Deze informatie-deling is noodzakelijk in het kader van de diverse dienstverleningen die wij u bieden.

Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?

Deze partijen kunnen zijn:

 • Het interprofessionele ABVV
 • Andere Centrales van het ABVV
 • Organisaties voor personeelsbeheer            
 • Organisaties m.b.t. preventiebeleid
 • Animatoren
 • Security- en bewakingsbedrijven
 • Drukkerijen 
 • Organisaties voor betaalverkeer
 • Mailingplatformen           
 • Medische experts       
 • Schuldbemiddelaars                        
 • Sociale Secretariaten       
 • Surveybedrijven
 • Communicatiebedrijven                 
 • Trainings- en vormingsbedrijven
 • Werkgevers  
 • Advocaten en juristen
 • Verzekeringsmaatschappijen
 • Banken
 • Federale overheidsdiensten
 • Fondsen voor bestaanszekerheid
 • Sectorale fondsen
 • Ziekenfondsen
 • OCMW’S
 • RVA

Wij hanteren strikte regels, daar mag u op rekenen

Wij streven een optimaal beveiligingsniveau na en engageren ons tot de volgende strikte regels:

 • Al uw verwerkingen zijn op een wettelijk voorgeschreven basis gedocumenteerd en u kan hier steeds inzage in hebben.
 • Er is steeds een gegronde reden tot verwerking van persoonsgegevens.
 • We vermelden u steeds transparant welke de verwerkingen zijn en waarvoor ze dienen.
 • We verrichten geen andere dan de opgesomde verwerkingen.
 • De doelstelling van elke verwerking is steeds duidelijk.
 • We gebruiken niet meer persoonsgegevens dan nodig voor de bedoelde verwerkingen.
 • We zorgen steeds voor accurate en beschikbare persoonsgegevens.
 • We houden persoonsgegevens bij volgens strikt omschreven regels.
 • We hanteren voor onszelf alsook voor elke verwerker strikte regels aangaande technische en organisatorische maatregelen, teneinde uw persoonsgegevens steeds veilig te houden.
 • U kan steeds vragen stellen en uw rechten op inzage e.d. uitvoeren.
 • We hanteren volledige openheid naar toezichthouders.
 • Anomalieën melden wij steeds aan de toezichthouder.

Wij voorzien een sterke beveiliging, daar mag u op rekenen

We nodigen u uit de rubriek “technische maatregelen” te lezen indien u meer informatie wenst over de technische en organisatorische maatregelen die wij voorzien teneinde uw persoonsgegevens op de meest veilige wijze te behandelen.

U hebt rechten!

Wij hanteren maximale transparantie en bieden u de mogelijkheid ons al uw vragen met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens te kunnen stellen.

Bovendien, biedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming een brede waaier aan rechten, die u bij ons probleemloos kan uitoefenen. Zo kan u kan te allen tijde toegang krijgen tot uw gegevens, u kan deze laten corrigeren, schrappen, zich verzetten tegen verwerkingen alsook heeft u het recht om het gebruik van uw gegevens te beperken.

Uw contactmogelijkheden aangaande gegevensbescherming

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, uw inzagerecht wilt gebruiken, bezwaar aantekenen tegen de opgeslagen gegevens voor verdere verwerkingen of uw gegevens wilt wissen, wijzigen of overdragen, kunt u contact met ons opnemen:

ACCG Data Protection Officer
Hoogstraat 26-28, 1000 Brussel

privacy@accg.be

U kan eveneens steeds een lokale afdeling raadplegen.

Indien u alsnog niet tevreden bent met onze antwoorden, of indien u van mening bent dat er onregelmatigheden zijn, dan kunt u zich richten tot de gegevensbeschermingsautoriteit voor meer informatie.

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ 

Tot slot

De Algemene Centrale van het ABVV gelegen te Hoogstraat 26-28, 1000 Brussel, is verantwoordelijk voor dit privacy beleid en treedt op als “verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens” die op u betrekking hebben. 

Dit privacy beleid steunt op de Belgische wetten aangaande privacy alsook op de Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG, ook bekend als “GDPR”)

COOKIES

De Algemene Centrale ABVV maakt gebruik van Cookies teneinde u een meer gepersonaliseerde gebruikerservaring te geven wanneer u onze website bezoekt.

Een “Cookie” analyseert en onthoudt uw voorkeuren voor een volgende website bezoek. (bijvoorbeeld wordt uw gebruikerstaal onthouden).

Wat is een cookie? 

Een cookie is een klein tekstbestand die tijdens het surfen op onze website, gedurende een tijd, gegevens bijhoudt. Hierdoor hoeft u niet steeds persoonlijke voorkeuren opnieuw aan te passen. Deze cookies worden ook aangemaakt om technische redenen.

We gebruiken cookies teneinde u een goede gebruikerservaring te waarborgen wanneer u onze websites bezoekt.

Ook hier verwerken wij mogelijk een persoonsgegeven, namelijk het IP-adres van de computer waarvan u ons bezoekt. Daarom hebben wij uw toestemming nodig, deze geeft u op de website zelf.

Welke cookies gebruikt www.accg.be?

Essentiële cookies/ Functionele cookies

Essentiële cookies zijn noodzakelijk voor de correcte werking van de website.  Bijvoorbeeld zijn toegangen tot uw gebruikersaccount, gevraagde diensten, meteen de juiste webpagina’s enz. Wanneer deze cookies geblokkeerd worden, zal de website niet juist werken of foutcodes geven.

Cookies worden bijgehouden teneinde:

 • Uw taalvoorkeur te onthouden
 • De ondersteuning van cookies door uw computer te kennen
 • Toestemmingen voor het gebruik van cookies
 • Weten of de cookie-pop-up bekeken werd
 • Identificatie van browsersessie en duurtijd van uw website
Statische-analytische cookies

Statische cookies collecteren informatie over uw gebruik van onze website, uw surfgedrag wordt verzameld om navigatieproblemen te achterhalen, evenals welke advertenties, banners, lay-out  efficiënt zijn. Deze cookies zijn volledig anoniem.

Controle cookie

Deze cookie onthoudt uw toestemming of weigering.  Om onze website optimaal te kunnen blijven gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Wanneer u het gebruik op onze website weigert kan dit gevolgen hebben voor de werking van de website. Geen enkele gegevens/cookie zal geregistreerd worden.

Cookies verwijderen of blokkeren

Uw cookies instellingen kunnen ten allen tijde worden aangepast of verwijderd. In het menu van uw browser onder ‘opties’ of ‘voorkeuren’ kan u wijzigingen opslaan.

Zijn er nog onduidelijkheden?

Bij onduidelijkheden over cookies raden wij u alvast deze website aan http://www.allaboutcookies.org

Hier vindt u alle informatie rond cookies, hoe ze te gebruiken en hoe uw voorkeuren te veranderen,…

Uiteraard kan u steeds bij ons terecht voor vragen, ga hiervoor naar de contactpagina en stel ons uw vraag. 

SOCIAAL MEDIABELEID

Wij wensen een moderne vakbond te zijn en daarom gebruiken wij de faciliteiten die geboden worden door de diverse sociale media.

Meer nog, als vakbond zien wij het als onze plicht u te kunnen informeren over trends, gebeurtenissen, acties, evoluties in de arbeidsmarkt alsook u toe te laten als lid om deze informatie te delen met uw netwerk.

Daarom voorzien wij mogelijks “knoppen” op onze websites die u toelaten om bepaalde webpagina’s te beoordelen en/of te delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. De werking van deze “knoppen” is technisch geregeld door de respectieve sociale mediabedrijven.

Verder voeren wij een actief sociale-mediabeleid en scannen wij de sociale media af teneinde

 • Informatie over onze vakbond en evoluties in de arbeidsmarkt zo breed mogelijk te delen.
 • Een goed imago van uw vakbond te waarborgen
 • Een zo hoog mogelijke ledenwerving te bekomen

Hierbij hanteren wij steevast het principe dat wij nooit persoonlijke informatie verwerken waarvoor u geen toestemming hebt gegeven.

Wij raden u aan om de diverse privacy verklaringen van de aanbieders van sociale media waarop u bent aangesloten na te lezen. Op deze wijze zal u zicht te krijgen op wat deze sociale mediabedrijven door middel van cookies doen met uw (persoons)gegevens.

Het is een feit dat vele van deze sociale mediabedrijven zoals LinkedIn, Twitter, Facebook en Google+ , overzeese (Amerikaanse) bedrijven zijn. Echter, zij zijn evenzeer als uw vakbond onderworpen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. In de praktijk doen zij dit via verklaringen in hun respectievelijke privacy policy en verwijzen zij naar de principes van de “EU-US Privacy Shield” die zij hebben ondertekend.

Wij zien toe dat dit effectief het geval is, vooraleer wij de diensten van zulk sociale mediabedrijf gebruiken.  Op deze wijze vergewissen wij ons van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

TECHNISCH EN ORGANISATORISCH BELEID

n deze rubriek vermelden wij de technische en organisatorische maatregelen die wij hanteren voor onszelf alsook voor mogelijke verwerkers van uw persoonsgegevens.

 • De beveiliging is gebaseerd op gezonde praktijken inzake informatiebeveiliging waarbij internationaal aanvaarde standaarden zoals ISO/IEC 27001 gelden als leidraad. 
 • Rollen en verantwoordelijkheden inzake informatiebeveiliging zijn gedefinieerd teneinde te garanderen dat alle beveiligingsactiviteiten worden uitgevoerd.
 • Alle vereiste documentatie, zoals beleidsregels, standaarden, procedures en richtlijnen, is aanwezig om de beveiliging te ondersteunen. Die documentatie wordt regelmatig herzien.
 • Teneinde de noodzakelijke technische en andere beveiligingscontroles te identificeren worden juiste prioriteiten bepaald en alleen de efficiëntste en effectieve beveiligingscontroles worden hiervoor geselecteerd en geïmplementeerd. Een risico gebaseerde benadering is hiervoor toegestaan.
 • Medewerkers in de organisatie dienen zich bewust te zijn van het belang van informatiebeveiliging en gegevensbescherming en integreert dit via regelmatige opleidingen en oefeningen.
 • Er is toepassing van toegangscontroles om informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijzigingen of verwijdering, al dan niet opzettelijk veroorzaakt.
 • Er is toepassing van fysieke controles ingevoerd om brand- en diefstalpreventie en toegangscontrole voor onze gebouwen te garanderen.
 • Er is toepassing van cyberbeschermings- en ICT-beveiligingscontroles.
 • Constante toegang tot de persoonsgegevens alsook de constante mogelijkheid om inbreuken te monitoren en te rapporteren zijn technisch/organisatorisch ingebed in de organisatie.
 • De installatie van een business-continuityprogramma geïnstalleerd om de continuïteit te garanderen in geval van storingen of rampen en de bedrijfsprocessen te herstellen is een stekt gepromote maatregel.
 • Bij crisis (fysiek of technisch, ongeacht de aard van de gebeurtenis) blijven de informatiebeveiligingsprincipes van kracht.
 • Het informatiebeveiligingsbeleid en de implementatie ervan worden regelmatig beoordeeld.

ACCG maildisclaimer

www.accg.be

Deze e-mail en de eventuele toegevoegde bestanden kunnen informatie bevatten die vertrouwelijk is en/of wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, en zijn enkel bestemd om te worden gebruikt door de bedoelde bestemmeling(en).

Het gebruik van de inhoud ervan (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de volledige of gedeeltelijke reproductie, mededeling of verspreiding ervan in gelijk welke vorm) door andere personen dan de bedoelde bestemmeling(en) is verboden.

Heb je deze e-mail per vergissing ontvangen, gelieve dan de afzender via telefoon of e-mail te verwittigen, het materiaal van je computer te verwijderen en er geen copies van te maken.

Bedankt voor je medewerking.